PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Správce osobních údajů:
PALUC Wines s.r.o., se sídlem Klausova 1443/30, 15500 Praha 5, IČ 17597994, DIČ CZ17597994, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 373719. 

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „Nařízení“), poskytuje PALUC Wines s.r.o. informace o zpracování a ochraně osobních údajů.

 1.  Kategorie zpracovávaných osobních údajů
PALUC Wines s.r.o. získává a zpracovává osobní údaje nezbytné pro zajištění všech svých činností, které lze rozdělit do následujících kategorií:

 • Osobní identifikační údaje - jméno, příjmení
 • Kontaktní údaje – místo bydliště (ulice, číslo domu, město, PSČ, země), telefonní číslo, e-mailová adresa, doručovací adresa (název společnosti, ulice, číslo domu, město, PSČ, země)
 • Firemní údaje – název společnosti, IČ, DIČ
 • Údaje vznikající při vzájemné komunikaci – IP adresa, datum a čas uskutečněného spojení, informace z e-mailů, informace z kontaktních formulářů, údaje ukládané do souborů cookies aj.
 • Ekonomické, fakturační a transakční údaje - bankovní spojení, závazky a pohledávky, objednávky, faktury, platby, nákupy, daně apod.
 • Údaje o aktivitách subjektu – datum registrace
 • Cookies: Nezbytné cookies- cookies nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb. Pro použití těchto cookies není vyžadován souhlas. Analytické a marketingové cookies - pro použití ostatních souborů cookies je vyžadován souhlas. Cookies spadající do této kategorie jsou využívány zejména pro anonymní sledování návštěvnosti a činnosti uživatelů na našich webových stránkách. Díky tomu můžeme sledovat, co se zákazníkům líbí a zlepšovat naše služby.

  2.  Zásady zpracování osobních údajů
  PALUC Wines s.r.o. zpracovává osobní údaje pouze v rozsahu, který je nezbytný pro její činnost. Osobní údaje PALUC Wines s.r.o. chrání v maximální možné míře a v souladu s platnými právními předpisy.

  Zásady a principy zacházení s osobními údaji vyplývající z Nařízení:

  • zásada zákonnosti, která ukládá zpracovávat osobní údaje vždy v souladu
   s právními předpisy, a to na základě alespoň jednoho právního důvodu,
  • zásada korektnosti a transparentnosti, která ukládá povinnost zpracovávat osobní údaje otevřeně a transparentně a poskytnout subjektům údajů informace o způsobu jejich zpracování,
  • zásada účelového omezení, která umožňuje shromažďovat osobní údaje pouze za jasně vymezeným účelem,
  • zásada minimalizace údajů, která ukládá zpracovávat pouze osobní údaje nezbytné, relevantní a přiměření ve vztahu k účelu jejich zpracování,
  • zásada přesnosti, která ukládá přijmout veškerá rozumná opatření umožňující zajistit opravu osobních údajů,
  • zásada omezení uložení, která ukládá uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná pro konkrétní účel, pro který jsou zpracovávány,
  • zásada integrity a důvěrnosti, která ukládá osobní údaje zabezpečit a chránit před neoprávněným či protiprávním zpracováním, ztrátou či zničením,
  • princip odpovědnosti správce, který společnosti ukládá povinnost být schopna doložit soulad všech shora vyjmenovaných zásad s Nařízením.

  3.  Účely zpracování osobních údajů
  Osobní údaje jsou zpracovávány pro následující účely:

  • vyřízení objednávky uživatele
  • kontaktování uživatele
  • placení objednávky
  • doručování zboží
  • vedení účetnictví a ekonomiky
  • zasílání marketingových sdělení

  4.  Zákonné důvody pro zpracování osobních údajů
  Zpracování osobních údajů v rámci výše uvedených činností probíhá na základě odpovídajících právních důvodů, kterými jsou:

  • udělení souhlasu subjektu údajů se zpracováním svých osobních údajů – pro elektronické zasílání obchodních sdělení, reklamních materiálů, přímého prodeje, průzkumů trhu, přímých nabídek produktů ze strany PALUC Wines s.r.o. a třetích subjektů, a s použitím cookies
  • zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy – uzavření smluvního vztahu a následného plnění vyplývající z tohoto vztahu, případně provedení opatření nezbytných před uzavřením smlouvy
  • zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti, na základě příslušných právních předpisů – vedení účetnictví a ekonomiky, správa majetku apod.
  • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů PALUC Wines s.r.o., např. ochrana majetku, zamezení podvodům, zajištění bezpečnosti informací a počítačových sítí, vymáhání právních nároků aj.

  5.  Jak s údaji pracujeme
  PALUC Wines s.r.o. zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením a související národní legislativou v oblasti ochrany osobních údajů, tj. zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a č. 111/2019 Sb., zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů. Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i v elektronických informačních systémech, které podléhají fyzické, technické i procedurální kontrole. Osobní údaje jsou důsledně chráněny prostřednictvím náležitých technických a organizačních opatření a nastavených bezpečnostních mechanismů. 

  Těmito opatřeními jsou především:

  • uchovávání osobních údajů na fyzických (papírových) nosičích v prostorách s omezeným přístupem a s možností uzamčení
  • uchovávání osobních údajů na elektronických nosičích (databáze a informační systémy) s omezeným přístupem a s příslušným zabezpečením
  • umožnění přístupu k osobním údajům výhradně pověřeným osobám

  6.  Doba zpracování osobních údajů
  PALUC Wines s.r.o. uchovává osobní údaje po dobu nezbytně nutnou, a to s ohledem na činnost zpracování. Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu subjektu údajů jsou uchovávány po dobu trvání účelu, pro který byl souhlas udělen, případně do odvolání souhlasu, v závislosti na tom, co nastane dříve.

  Osobní údaje jsou tak zpracovávány/uloženy po níže uvedenou dobu:

  • trvání smluvního vztahu mezi PALUC Wines s.r.o. a uživatelem a případnému uplatnění právních nároků vyplývajících z tohoto smluvního vztahu
  • trvání povinnosti uchovávat osobní údaje podle právních předpisů s významem pro účetnictví, zejména podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
  • trvání povinnosti uchovávat osobní údaje zaměstnance podle právních předpisů s významem pro archivování údajů, zejména podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů
  • trvání oprávněného zájmu na uchovávání záznamů ze vzájemné komunikace

  7.  Příjemci osobních údajů
  PALUC Wines s.r.o. zpřístupňuje, zasílá, vydává, nebo oznamuje konkrétní osobní údaje těmto příjemcům:

  • Orgány veřejné moci, zejména ministerstva, úřady, soudy a policie - výhradně pro účel, jímž je plnění povinností, které ukládají právní předpisy, např. zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů, v případě předání osobních údajů Policii ČR za účelem objasnění skutečností důležitých pro vedení trestního řízení.
  • Smluvní partneři – pouze v rozsahu nezbytném pro zajištění plnění smluvních povinností. Jedná se o poskytovatele mailingových služeb, poskytovatele webhostingu. Subdodavatelé jsou prověřeni z hlediska bezpečného zpracování osobních údajů a byly s nimi uzavřeny smlouvy o zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 28 Nařízení. Subdodavatelé tak odpovídají za řádné zabezpečení fyzického, hardwarového i softwarového perimetru, a nesou vůči uživateli přímou odpovědnost za jakýkoliv únik či narušení osobních údajů.

  8.  Práva subjektů údajů
  a) Právo na přístup k osobním údajům
  Každá osoba, které PALUC Wines s.r.o. zpracovává jakýkoliv její osobní údaj, má právo na přístup ke svým osobním údajům formou potvrzení, zda jsou její osobní údaje zpracovávány, a pokud ano, má právo získat přístup ke svým osobním údajům, a to v rozsahu informací týkajících se:

  • účelů zpracování
  • kategorie zpracovávaných osobních údajů
  • kategorie příjemců osobních údajů
  • plánované doby uložení osobních údajů
  • pokud údaje nebyly získány od subjektu údajů, informace o zdroji těchto údajů
  • existence práva na opravu a výmaz osobních údajů a vznesení námitky proti zpracování
  • existence práva podat stížnost u dozorového úřadu
  • informací o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování, vč. profilování.

  Každý může požádat PALUC Wines s.r.o., aby mu vydala kopii všech osobních údajů, které se ho týkají, a které jsou PALUC Wines s.r.o. zpracovávány. Toto právo se však nesmí nepříznivě dotknout práv a svobod ostatních osob. PALUC Wines s.r.o. vydá potvrzení o zpracování osobních údajů bezplatně. Rovněž vydává bezplatně první kopii osobních údajů. Za vydání druhé a dalších kopií osobních údajů může PALUC Wines s.r.o. požadovat platbu, a to podle administrativní náročnosti.

  b) Právo na opravu
  Každý, jemuž PALUC Wines s.r.o. zpracovává jakýkoliv jeho osobní údaj, má právo na opravu a doplnění každého osobního údaje, který se ho týká. Takovouto opravu či doplnění PALUC Wines s.r.o. rovněž oznámí všem příjemcům osobních údajů, kterým je do té doby zpřístupnila, ledaže by oznámení bylo nemožné či vyžadovalo nepřiměřené úsilí.

  c) Právo na výmaz (právo být zapomenut)
  Subjekt údajů má právo požadovat, aby jeho osobní údaje byly vymazány a dále se nezpracovávaly, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovány, pokud už tyto údaje nejsou potřebné pro účel zpracování, pokud odvolal svůj souhlas s jejich zpracováním a pro toto zpracování není jiný důvod, pokud vznesl námitky proti zpracování
  a neexistují pro něho žádné převažující důvody, pokud údaje musí být vymazány z důvodu splnění právní povinnosti PALUC Wines s.r.o. nebo byly tyto údaje zpracovány protiprávně.

  Jestliže PALUC Wines s.r.o. vznikla právní povinnost výmazu osobního údaje, informuje s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení další osoby, které dotčený osobní údaj dále zpracovávaly, aby tento dotčený osobní údaj, veškeré jeho kopie nebo replikace a veškeré odkazy na něj vymazaly.

  Uplatnění práva na výmaz může být omezeno z následujících důvodů:

  • zpracování je nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace
  • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, jíž PALUC Wines s.r.o. ukládá právo Evropské unie, nebo právo jejího členského státu
  • zpracování je nezbytné z důvodu veřejnému zájmu v oblasti veřejného zdraví, zejména kvůli poskytování pracovně-lékařských služeb a ochraně před vážnými přeshraničními zdravotními hrozbami nebo zajištění přísných norem kvality a bezpečnosti zdravotní péče
  • zpracování je nezbytné pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by právo na výmaz znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování
  • zpracování je nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků PALUC Wines s.r.o.

  d) Právo na omezení zpracování osobních údajů
  Každý má právo na omezení zpracování svých osobních údajů v následujících případech:

  • Subjekt údajů popírá jejich přesnost. Omezení zpracování osobního údaje po dobu potřebnou k tomu, aby PALUC Wines s.r.o. mohla přesnost jeho osobních údajů ověřit.
  • PALUC Wines s.r.o. zpracovává jakýkoliv osobní údaj protiprávně, avšak subjekt údajů nežádá výmaz osobního údaje, nýbrž žádá pouze omezení jeho zpracování.
  • PALUC Wines s.r.o. již dále zpracovávat osobní údaj nepotřebuje, avšak subjekt údajů požádá, aby mu tento osobní údaj PALUC Wines s.r.o. vydala pro určení, výkon nebo obhajobu jejích právních nároků.
  • Subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování jeho osobních údajů. Omezení zpracování trvá po dobu potřebnou k tomu, aby bylo ověřeno, že oprávněné důvody pro zpracování osobního údaje PALUC Wines s.r.o. převažují nad oprávněnými důvody tohoto subjektu údajů.

  e) Právo na přenositelnost osobních údajů (právo na portabilitu)    
  Subjekt údajů má právo na přenositelnost svých osobních údajů, tj. může žádat své poskytnuté osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a dále má právo tento získaný osobní údaj předat (přenést) k jinému správci. Pokud je to technicky proveditelné, může subjekt údajů rovněž žádat PALUC Wines s.r.o., aby tato přímo předala jeho osobní údaje k jinému správci.

  Právo na přenositelnost osobních údajů je možno uplatnit pouze v těchto případech:

  • pokud PALUC Wines s.r.o. zpracovává tyto osobní údaje automatizovaně a na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů.
  • pokud PALUC Wines s.r.o. zpracovává tyto osobní údaje automatizovaně, a to za účelem uzavírání, měnění a rušení smluv a dohod a jejich jednotlivých ujednání.

  Právem na přenositelnost osobních údajů však nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

  f) Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů 
  Každý má právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, pokud jsou zpracovávány pro plnění úkolů ve veřejném zájmu nebo výkonu veřejné moci, na základě oprávněného zájmu PALUC Wines s.r.o., pokud jsou zpracovávány pro přímý marketing, či pro účely vědeckého nebo historického výzkumu a pro statistické účely.

  PALUC Wines s.r.o. je oprávněna dále provádět zpracování osobních údajů, proti kterému byla vznesena námitka, pouze v těchto případech:

  • PALUC Wines s.r.o. má pro uvedené zpracování závažné oprávněné důvody, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami toho, kdo námitku podal
  • PALUC Wines s.r.o. má pro uvedené zpracování závažné oprávněné důvody, spočívající v určení, výkonu nebo obhajobě jejích právních nároků.

  g) Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování
  Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného pouze na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká.

  h) Právo na odvolání souhlasu
  Každý má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů do okamžiku jeho odvolání.

  9.  Způsob uplatnění práv subjektů údajů
  Na PALUC Wines s.r.o. jakožto správce osobních údajů je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet e-mailem na adrese wines4u@wines4u.cz nebo poštou na adrese PALUC Wines s.r.o., Klausova 1443/30, 15500 Praha 5. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na PALUC Wines s.r.o.  obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle Nařízení.

  Uplatnění práva subjektu údajů je podmíněno ověřením totožnosti žadatele. Anonymní žádosti nebudou vyřizovány.

  Ověření totožnosti lze provést těmito způsoby:    

  • zasláním žádosti e-mailem s elektronickým podpisem, založeném na kvalifikovaném certifikátu vydaném certifikační autoritou uznávanou v ČR,
  • listinnou žádostí zaslanou poštou, opatřenou ověřovací doložkou pro legalizaci

  Žádosti jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od doručení žádosti. S ohledem na složitost žádosti nebo jejich počet může PALUC Wines s.r.o.  tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce, musí však žadatele informovat o této skutečnosti do jednoho měsíce od doručení žádosti spolu s důvody tohoto odkladu.

  PALUC Wines s.r.o. je oprávněna v případech, jsou-li žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se žádosti opakují, požadovat za poskytnutí informace o zpracovávaných osobních údajích subjektu přiměřenou úhradu, nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Ze stejných důvodů lze i odmítnout žádosti vyhovět.

  10. Podání stížnosti u dozorového orgánu
  Kdo se domnívá, že PALUC Wines s.r.o. zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s právními předpisy nebo tímto dokumentem, nebo nevyhoví-li PALUC Wines s.r.o. některému z výše uvedených požadavků, je oprávněn podat stížnost dozorovému orgánu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).

  V Praze dne 31.1.2023 PALUC Wines s.r.o.